Analizy inwestycji

Wykonujemy analizy:

  • nieruchomości pod inwestycje
  • porównawcze terenów pod inwestycje
  • możliwości budowlanych terenu
  • wykonalności

Masz pytanie?

Napisz do nas

Zanim zlecicie projekt

Analizy inwestycji, due-dilligence

ANALIZY INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Wybierając teren pod inwestycje lub planując przedsięwzięcie na wskazanym terenie należy wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników które przeoczone w trakcie planowania mogą negatywnie wpłynąć na końcowy jej kształt i opłacalność. Korzystając z naszego doświadczenia w opracowywaniu analiz możliwości lokalizacji inwestycji na danym terenie i analiz porównawczych, służących później do wyboru lokalizacji optymalnej, chcielibyśmy przedstawić przykładową zawartość takiego opracowania. Oczywiście poszczególne punkty moga się różnić w zależności od rodzaju przedsięwzięcia ale wymienione poniżej elementy stanowią podstawę, której nie może zabraknąć w żadnej analizie.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1  Przedmiot i zakres opracowania
1.2  Materiały wykorzystane w opracowaniu
1.3  Ogólna charakterystyka regionu
2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
2.1  Funkcje
2.2  Potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię,
zagospodarowanie odpadów oraz odprowadzenie ścieków
2.3  Optymalna lokalizacja na tle obowiązujących przepisów, norm i uwarunkowań społecznych
3. LOKALIZACJA NR n:
3.1  Lokalizacja
3.2  Charakterystyka otoczenia
3.3  Zdjęcia
3.4  Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
3.5  Sytuacja formalno-prawna terenu
3.6  Istniejące uzbrojenie, zagospodarowanie i zabudowa
3.7  Infrastruktura komunikacyjna
3.8  Ocena terenu pod kątem warunków technicznych
3.9  Uwarunkowania architektoniczno-urbanistyczne
3.9.1     Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3.9.2     Uwarunkowania kompozycyjno – urbanistyczne
3.9.3     Uwarunkowania architektoniczno – urbanistyczne
3.10    Ocena oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko
3.10.1   Powietrze atmosferyczne
3.10.2   Wody powierzchniowe i gruntowe oraz powierzchnia ziemi i gleba
3.10.3   Hałas
3.11    Analiza możliwości wystąpienia konfliktów społecznych
związanych z budową i eksploatacją inwestycji
3.12    Analiza szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron lokalizacji (SWOT)
4. LOKALIZACJA NR n:
(…)
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
6. ZAŁĄCZNIKI